Skip to main content

Bezwaar
en klacht

Bezwaar
en klacht

Het Zelfstandigenloket Flevoland (ZLF) streeft ernaar u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Helaas komt het voor dat dit niet gaat zoals u dat zou willen. Hiervoor hebt u de mogelijkheid:

 • een bezwaarschrift in te dienen als u ontevreden bent over een besluit van het ZLF;
 • een klacht in te dienen als u ontevreden bent over onze dienstverlening of wanneer het ZLF namens de gemeente waar u woont niet tijdig heeft gereageerd op uw brief of aanvraag.

Bezwaarschrift indienen

Als u ontevreden bent over een besluit van het ZLF, kunt u een bezwaarschrift indienen bij de gemeente waar u woont. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt zes weken. Deze termijn start met ingang van de dag nadat het besluit bekend is gemaakt. De wijze waarop u het bezwaar kunt indienen en het adres staan onder in de beschikking vermeld. Indien u niet alle benodigde gegevens of argumenten binnen de gestelde termijn kunt geven kunt u volstaan met het indienen van een pro-forma bezwaar waarin u aangeeft dat u nog nadere gegevens wilt overleggen. Het pro-forma bezwaar zelf moet binnen de gestelde termijn door uw woongemeente worden ontvangen.

In uw bezwaarschrift moet in ieder geval staan:

 1. uw naam en adres;
 2. de datum van het bezwaarschrift;
 3. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar of beroep is gericht (stuur een kopie van het besluit mee);
 4. de redenen waarom u het er niet mee eens bent;
 5. uw handtekening.

Wanneer u dit niet doet, kan het bezwaarschrift niet worden behandeld.

Klacht

U kunt een klacht indienen als u vindt dat u door het ZLF onjuist bent behandeld.

Hierbij kunt u denken aan: 

 • de manier waarop een medewerker zich heeft gedragen;
 • het ZLF niet tijdig heeft gereageerd op uw brief of aanvraag.

U kunt uw klacht op de volgende manieren indienen:

 • via een brief (Zelfstandigenloket Flevoland, Postbus 2236, 8203 AE Lelystad); of
 • via email (zlf@lelystad.nl).

Binnen 6 weken na ontvangst van uw klacht krijgt u een schriftelijk antwoord.

Nationale ombudsman

Wanneer uw klacht bij het ZLF niet bevredigend is opgelost, kunt u naar de Nationale ombudsman schrijven. Stuur altijd kopieën van uw klacht, de antwoorden en andere belangrijke documenten mee.

De Nationale ombudsman
Postbus 93122
2509 AC Den Haag
www.ombudsman.nl
Tel. (0800) 3355555